Maszyny-do-Opakowan.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży(OWS)§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji, mają zastosowanie do sprzedaży urządzeń oferowanych przez firmę Maszyny do Opakowań Sp. z o.o.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji stanowią integralną część każdej oferty/umowy podpisanej przez Maszyny do Opakowań Sp. z o.o..
3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji obowiązują od dnia 15.06.2017r.
4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą/umową oraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Gwarancji przed zakupem urządzenia. Podpisanie oferty/umowy oznacza jej akceptację oraz akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji wraz z akceptacją aktualnego Cennika Usług Serwisowych.

§ 2. Oferty

1. Jeżeli klient, do którego oferta Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. została skierowana, po weryfikacji i ostatecznych uzgodnieniach bez zastrzeżeń przyjmie ofertę/umowę z Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji zamieszczonymi na stronie http://www.maszyny-do-opakowan.pl/ogolne_warunki_sprzedazy , rozumie się przez to, iż podmiot ten, zwany dalej „Kupującym", wyraża zgodę, aby sprzedaż została dokonana z zastosowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji.
2. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. jest związany ofertą w terminie w niej oznaczonym. Jeżeli w treści oferty nie oznaczono terminu związania ofertą wówczas przyjmuje się, że oferta wiąże przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej wystawienia.
3. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. po otrzymaniu oryginału potwierdzonej przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego oferty/umowy oraz otrzymaniu przedpłaty na konto bankowe zgodnie z warunkami płatności ustalonymi w w/w ofercie/umowie podejmuje się wytworzyć urządzenie/a zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz innymi warunkami określonymi w ofercie/umowie sprzedaży.

§ 3. Przekazanie własności oraz dostawa

1. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. zastrzega prawo własności sprzedanego urządzenia aż do uiszczenia przez Kupującego całości ceny.
2. Dostawa następuje na zasadach umieszczonych w umowie.

§ 4. Cena

1. W obrocie krajowym cena ustalana jest w PLN. W obrocie międzynarodowym w Euro.
2. Cena nie obejmuje:

  a) ceł i opłat celnych jeżeli maszyna jest zamawiana poza teren EU
  b) podatku VAT, cena podana w ofercie/umowie jest ceną netto.
3. Cena nie obejmuje:
  a) transportu urządzeń oraz kosztów opłat frachtowych i ubezpieczenia, chyba że umowa stanowi inaczej
  b) osprzętu i oprzyrządowania
  c) części zamiennych i eksploatacyjnych
  d) opakowania specjalnego typu paleta, skrzynia, itp.
  e) instalacji i szkolenia personelu.

§ 5. Zapłata

1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny według harmonogramu płatności określonego w ofercie/umowie: zaliczka 30%(przy podpisywaniu umowy) i 70% płatności(najpóźniej 1 dzień przed transportem urządzenia do siedziby kupującego) chyba, że oferta/umowa stanowi inaczej.
2. Brak zaksięgowanej pozostałej części płatności min. 1 dzień przed ustalonym transportem maszyny do siedziby Kupującego, będzie skutkowało wstrzymaniem transportu.
3. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 944-226-88-85.
4. Zapłata ceny następuje przelewem na rachunek bankowy Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. każdorazowo wskazany na fakturze.

§ 6. Materiały do testów, odbiór urządzenia

1. Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. na własny koszt i w odpowiedniej ilości materiały do testów: użytków produkowanych przez siebie wyrobów oraz własnego oprzyrządowania jeżeli nie zlecał jego wykonania w Maszyny do Opakowań Sp. z o.o.. Niedotrzymanie któregoś z w/w warunków /jeśli dotyczy/ zwalnia Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. z odpowiedzialności za niezgodność z użytkiem docelowym jak też z terminowością wykonania.
2. Odbiór techniczny urządzenia następuje w siedzibie Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. lub w siedzibie Kupującego w terminie uzgodnionym z Kupującym. Odbiór zostaje zakończony podpisaniem protokołu technicznego bez uwag.
3. Rezygnacja z odbioru jest równoznaczna z przyjęciem wyrobu na warunkach oferty bez uwag. W takiej sytuacji Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. dokona odbioru jednostronnego.
4. W wypadku braku instalacji urządzenia w siedzibie Kupującego, data wysyłki bądź poodbiorowo uzgodniony termin usunięcia zastrzeżeń jest momentem uruchomienia gwarancji na sprzedawane urządzenie, chyba że oferta/ umowa sprzedaży stanowi inaczej.

§ 7. Dostawa urządzenia

1. Jeżeli oferta/umowa nie stanowi inaczej, za dodatkową opłatą maszyna zostanie przez Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. spakowana oraz dostarczona za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego w ofercie/umowie przez Kupującego. W takim przypadku wydanie urządzenia oraz przejęcie ryzyka przez Kupującego przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia następuje z chwilą pokwitowania przyjęcia przesyłki przez przewoźnika.
2. W przypadku dostarczenia urządzenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest obowiązany sprawdzić, przed potwierdzeniem dostawy nienaruszalność przesyłki poprzez kontrolę opakowania w którym urządzenie było transportowane. Potwierdzenie dostawy przez Kupującego będzie oznaczać dostarczenie urządzenia w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia, na podstawie uszkodzeń, że urządzenie było transportowane w sposób nieprawidłowy - nieuwzględniający właściwości urządzenia, Kupujący powinien zbadać stan urządzenia w obecności osoby je dostarczającej oraz sporządzić protokół uszkodzeń, zrobić zdjęcia zniszczeń opakowania i urządzenia oraz dokonać komisyjnego podpisania protokołu przez przewoźnika w obecności świadka. Strony zgodnie uznają, że niedopełnienie przez Kupującego w/w zobowiązań zwalniają Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. z obowiązku dotrzymania zobowiązań terminowych zawartych w ofercie/umowie.
3. Rozładunek urządzenia i posadowienie w miejscu docelowym przeprowadza Kupujący własnymi siłami i środkami chyba że oferta/umowa stanowi inaczej. Rozładunek inny niż wózkiem widłowym lub windą samochodową(inaczej zwaną platformą wyładowczą) jest zabroniony i grozi utracie gwarancji.

§ 8. Opłaty magazynowe

1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego urządzenia w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie planowego terminu dostawy, Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. naliczać będzie opłaty magazynowe za przechowywanie urządzenia do czasu ich wysyłki do Kupującego według stawki 4 PLN netto/m2 zajętej powierzchni dziennie.

§ 9. Instalacja urządzenia, szkolenia

1. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. za dodatkową opłatą po dostawie przeprowadzi instalację urządzenia, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.
2. Kupujący jest zobowiązany przygotować odpowiednie miejsce do posadowienia maszyny, zorganizować przyłącze elektryczne, ew. przyłącze pneumatyczne oraz jeżeli maszyna tego wymaga posiadać własne narzędzia(imbusy, klucze płaskie) którymi będzie obsługiwał maszynę.
3. Kupujący jest zobowiązany zapewnić pomoc jednostek utrzymania ruchu, jeżeli takowa jest niezbędna, w celu instalacji urządzenia.
4. Po instalacji urządzenia Kupujący podpisuje protokół odbioru urządzenia co jednocześnie uruchamia okres gwarancyjny.
5. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. oświadcza, że na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, jeżeli oferta/umowa nie stanowi inaczej, przeszkoli osoby odpowiedzialne w siedzibie Kupującego za obsługę urządzenia.
6. Szkolenia mogą się odbyć w siedzibie Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. lub w siedzibie Kupującego na terenie Unii Europejskiej.
7. Czas szkolenia wynosi około 2 godziny i przeznaczone jest dla max. 2 osób
8. Koszty delegacji, dojazdu i zakwaterowania uczestników oraz koszty szkolenia ponosi Kupujący, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.
9. Użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia operatorów z instrukcją obsługi przedmiotu Umowy.

§ 10. Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwszemu Kupującemu, a jej termin biegnie od dnia odbioru urządzenia przez Kupującego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Gwarancji
2. Gwarancją objęte są wyłącznie samoistne awarie urządzenia z przyczyn tkwiących w maszynie. Awaria samoistna urządzenia oznacza stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia spowodowany przyczynami leżącymi po stronie urządzenia i z tych przyczyn wynikający. Awaria samoistna nie jest związana z niewłaściwym używaniem urządzenia, a także nie wynika z korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z DTR. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
3. Gwarancja nie obejmuje:
  a) uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku
  b) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzenia, niezgodnym z DTR lub nieprawidłową obsługą urządzenia, używaniem urządzenia w warunkach nieodpowiednich ze względu na niewłaściwą wilgotność, temperaturę lub naświetlenie
  c) uszkodzeń, w szczególności na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z DTR.
  d) uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania płynem, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilające, niewłaściwa obsługa oraz używanie niezgodne z przeznaczeniem.
4. Uprawnienia gwarancyjne nie przysługują w przypadku wykonania instalacji bez wiedzy Maszyny do Opakowań Sp. z o.o., naprawy urządzenia lub wymiany części zamiennych przez podmiot inny niż Maszyny do Opakowań Sp. z o.o., podłączenia do urządzenia dodatkowego wyposażenia, chyba że jest ono rekomendowane przez Maszyny do Opakowań Sp. z o.o., oraz stosowania innych niż zalecane przez Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. materiałów eksploatacyjnych.
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy urządzenia, a w szczególności czyszczenia, smarowania, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi, programowanie parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest Kupujący.
6. Gwarancja nie obejmuje czynności naprawczych, związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym oraz tych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub eksploatacją w niezgodnych z wymaganiami konstrukcyjnymi warunkach. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu lub tzw. "części szybko się zużywających", które ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności zależny od intensywności eksploatacji, a w szczególności materiałów eksploatacyjnych w tym noży, łańcuchów, pasków, bezpieczników elektrycznych, stempli, kowadełek, wałków gumowych, siłowników pneumatycznych, olei, smarów, filtrów.
7. Gwarancją nie są objęte również szkody lub usterki, których przyczyna wynika z nieprawidłowego zamontowania i/lub nieprzestrzegania zaleceń oraz wskazówek podanych w instrukcji montażu i/lub obsługi.
8. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z gwarancji nie będzie dokonywać przeglądów gwarancyjnych urządzenia, zgodnie z harmonogramem przeglądów znajdującym się w Instrukcji Obsługi urządzenia, wg zaleceń serwisanta lub komunikatami wyświetlonymi na dotykowym panelu.
9. Naprawa gwarancyjna, nie powoduje przedłużenia okresu udzielonej gwarancji, ani nie uruchamia nowego zobowiązania gwarancyjnego.
10. Naprawa może tylko i wyłącznie nastąpić po uregulowaniu wszystkich zaległych płatności wobec firmy Maszyny do Opakowań Sp. z o.o.. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od świadczenia usług serwisowych również w przypadku zgłoszenia serwisowego objętego gwarancją, jeżeli użytkownik zalega z płatnościami z tytułu wykonanych wcześniej usług.
11. Utrzymanie gwarancji po nieautoryzowanej naprawie wymaga przeprowadzenia płatnego przeglądu i odpłatnego usunięcia skutków wcześniejszych nieautoryzowanych czynności naprawczych.
12. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszona wada nie jest objęta gwarancją, a powstała na skutek wadliwej obsługi przedmiotu Umowy przez użytkownika lub osób działających w jego imieniu, albo z powodu innych okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Maszyny do Opakowań Sp. z o.o., wówczas koszty takiej naprawy pokrywa w całości użytkownik. Na koszty te składają się koszty podróży, noclegów, wyżywienia, a także koszty robocizny i materiałów niezbędnych do usunięcia usterki, wg cennika obowiązującego w dniu zgłoszenia usterki.

§ 11. Gwarancyjny przegląd techniczny

1. W okresie gwarancji Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania przeglądu technicznego urządzenia. Pierwszy przegląd maszyny typu Autobox oraz Rotobox należy dokonać po zrobieniu 10000 szt. opakowań(nie więcej niż 11000 szt.) lub najpóźniej po roku użytkowania.
2. Termin przeprowadzenia przeglądu zostanie uzgodniony z Kupującym.
3. Odmowa Kupującego dokonania przeglądu lub niedokonania przeglądu przed wykonaniem określonej ilości opakowań będzie skutkować wygaśnięciem uprawnień gwarancyjnych.
4. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego nie zwalnia użytkownika z wykonywania okresowych przeglądów określonych w Instrukcji Obsługi urządzenia. O każdą maszynę należy okresowo dbać i sprawdzać stopień smarowania i poprawność działania noży.
5. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi urządzenia zabiegów będących normalną, należytą obsługą eksploatacyjną.

§ 12. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

1. W ramach gwarancji Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. zobowiązują się do podjęcia działań serwisowych w terminie do 7 dni roboczych, od dnia dokonania zgłoszenia reklamacji.
2. Naprawa następuje po przesłaniu urządzenia do siedziby Maszyny do Opakowań Sp. z o.o.. Powszechnie stosowana jest jednak zasada dojazdu serwisu na miejsce eksploatacji urządzenia po zryczałtowanej stawce 2pln/km naliczanej w obie strony(lub aktualnej ceny zawartej w Cenniku Usług Serwisowych), chyba, że oferta/umowa sprzedaży stanowi inaczej.
3. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i zawierać informację o nieprawidłowościach w pracy urządzenia oraz o okolicznościach ich powstania. Do zgłoszenia należy dołączyć numer seryjny urządzenia znajdujący się na tablicy znamionowej maszyny.
4. W przypadku zgłoszenia usterki urządzenia nieobjętej gwarancją wszelkie koszty naprawy ponosi Kupujący.
5. Dla napraw pogwarancyjnych Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. każdorazowo dokona wyceny i przedstawi do akceptacji ofertę takiej naprawy. Akceptacja oferty równoznaczna jest z akceptacją ceny.
6. Dla niektórych napraw pogwarancyjnych oraz dla usług serwisowych, Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 100% przedpłaty na wykonanie naprawy/serwisu, płatnej na podstawie faktury proforma.
7. Kupujący może odwołać zgłoszenie naprawy w każdym czasie. Jednakże, jeżeli na podstawie takiego zgłoszenia Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. rozpoczął przygotowania do realizacji naprawy, Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem do usunięcia wady i podróżą serwisanta włącznie.
8. W przypadku zgłoszenia usterki urządzenia nieobjętej gwarancją wszelkie koszty naprawy ponosi Kupujący.
9. Ze względu na niewłaściwy stan techniczny urządzenia Gwarant może odmówić wykonania przeglądu gwarancyjnego/pogwarancyjnego.
10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Zlecający jest zobowiązany do uregulowania należnych wg Cennika opłat za usługę serwisową.
11. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do napraw i konieczności ponownego dojazdu serwisu na miejsce naprawy, koszty dojazdu są powiększane każdorazowo o kolejny dojazd.

§ 13. Usługi
Za usługi serwisowe uważa się: instalowanie maszyn i oprogramowania, czynności diagnostyczne i usuwanie awarii, wykonywanie regulacji, przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu (w tym gwarancyjnych i pogwarancyjnych), udzielanie konsultacji technicznych (zdalnie: telefonicznie, e-mail, itp. na miejscu u klienta), a także szkolenia techniczne. Wszystkie wymienione powyżej usługi serwisowe są realizowane w oparciu o pisemne zamówienie (wysłane jako formularz zgłoszeniowy przez stronę www lub pocztą elektroniczną) zawierające przedmiot zlecenia.

§ 14. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane tymi wadami.
2. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki roszczeń osób trzecich skierowanych do Kupującego w sprawie o naruszenie ich praw autorskich, patentów, licencji, znaków towarowych lub innych praw związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów, które mogą naruszać prawa tych osób.
3. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe u Kupującego w wyniku:
  a) wadliwej pracy urządzenia
  b) używania przez kupującego niesprawnego urządzenia
  c) montażu lub demontażu przez osoby nieuprawnione
  d) wstrzymania funkcji produkcyjnych urządzenia
  e) niepodjęcia kolejnych zleceń
4. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi.
5. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia zlecenia nieuprawnionym osobom trzecim usunięcia wady lub wprowadzenia zmian do przedmiotu Umowy.
6. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podjęcia przez użytkownika lub zlecenia nieupoważnionym osobom trzecim czynności w zakresie dokonania zmian w systemie sterowania maszyny, oprogramowaniu PLC, parametrach systemowych i systemach technicznych lub zabezpieczających (np. wyłączniki krańcowe, wyłączniki drzwiowe, systemy ograniczające podwyższone parametry komponentów itp.);

§ 15. Procedury czynności serwisowych

1. Zlecający zgłasza potrzebę dotyczącą serwisu danego urządzenia wyłącznie w następujący sposób (forma do wyboru przez Zlecającego):
  a). pocztą elektroniczną (e-mail) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www
2. Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać informację o typie maszyny, numer seryjny, dokładny opis awarii, typ komunikatów wyświetlanych na ekranie, zdjęcia z ekranu, zdjęcia uszkodzonych lub wadliwie działających części, wyniki dozwolonych przez producenta czynności diagnostycznych. Dane osoby kontaktowej w w/w sprawie oraz numer telefonu.
3. Zgłoszenie awarii po godz. 16:00 w dni robocze oraz w soboty i niedziele oznacza liczenie czasu reakcji serwisu od godz. 08:00 rano następnego dnia roboczego.
4. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. dostarcza Zlecającemu Potwierdzenie Przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego drogą mailową.
5. Następnie bazując na informacjach uzyskanych od zlecającego Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. dostarcza wycenę obejmującą koszt części zamiennych, które są niezbędne do wykonania naprawy, informację o stawce za roboczogodzinę, opłaty za dojazd i inne przewidywane koszty serwisu.
6. Po zaakceptowaniu w/w wyceny przez zlecającego i sprawdzeniu uregulowania poprzednich płatności zlecającego Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. ustala szczegóły organizacyjne dotyczące obsługi zgłoszenia serwisowego

§ 16. Odstąpienie od umowy

1. Strony uzgadniają, że jeśli po przyjęciu zamówienia Kupujący odstąpi od umowy, Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nalicza karę umowną w wysokości pełnej kwoty zaliczki.

§ 17. Siła wyższa

1. Maszyny do Opakowań Sp. z o.o. nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie, wykonaniu naprawy lub nieprawidłowe działania Urządzenia, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez działanie siły wyższej, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, wojny, stanu wyjątkowego, strajków lub nieprawidłowego działania systemów elektronicznych o charakterze powszechnym lub nieprawidłowego działania standardowych systemów elektronicznych lub programów komputerowych.

§ 18. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji bez względu na charakter kontaktów gospodarczych pomiędzy nimi i na każdym ich etapie, w szczególności na etapie prowadzenia pomiędzy Stronami negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy, a także po wykonaniu tej umowy lub jej wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn.
2. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony niezależnie od tego, czy negocjacje pomiędzy Stronami zakończą się zawarciem umowy czy też nie.

§ 19. CENNIKI

Usługi serwisowe fakturowane są na podstawie Cennika Usług Serwisowych. Koszt usługi składa się z:
  a) kosztu usługi (wg Cennika Usług Serwisowych);
  b) kosztu dojazdu (w ramach gwarancji i pogwarancyjnie)
  – ewentualnie dodatkowo:
  c) ryczałtu hotelowego, jeśli naprawa wymaga noclegu pracownika serwisu w celu dokończenia naprawy (w ramach gwarancji i pogwarancyjnie).
Czas pracy jest liczony w jednostkach czasu pracy. Najmniejszą jednostką czasu usługi jest 1h.